Forhandlerbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - ENGROS

 

Humdakin
CVR. nr: 37750786
Estrupvej 1
8380 Trige

 

 

ANVENDELSE

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (herefter "Betingelser") gælder for alle engros-ordrer (B2B) mellem Humdakin ApS, CVR-nr.: 37750786, Estrupvej 1, 8380 Trige (herefter ”Humdakin” eller ”vi”) og en kunde (herefter ”Kunde”). Betingelserne udgør sammen med ordren en juridisk bindende aftale mellem Humdakin og Kunden.

I tillæg til disse Betingelser er alle ordre underlagt vores privatlivspolitik, der er tilgængelig på https://humdakin.dk/pages/persondata

Eventuelle leveringsbetingelser, der er fastsat af Kunden, og som er i modstrid med disse Betingelser, er kun gyldige, hvis de udtrykkeligt og skriftligt er accepteret af Humdakin.

Vi kan uden varsel revidere disse Betingelser ved at offentliggøre de reviderede betingelser. Eventuelle ændringer finder anvendelse på efterfølgende ordrer. De senest gældende Betingelser forefindes altid på vores hjemmeside http://www.humdakin.dk.

 

ADRESSE OG KONTAKTOPLYSNINGER

I tilfælde af spørgsmål til nærværende Betingelser, en ordre eller samarbejdet med Humdakin, kan vi kontaktes på følgende adresse og kontaktoplysninger:

Humdakin ApS
CVR-nr.: 37750786
Estrupvej 1
8380 Trige, Danmark.

Telefon: (+45) 60141588
E-mail: info@humdakin.com
Facebook: http://www.facebook.com/humdakin

AKTIVE KUNDER


Humdakin værdsætter aktive og engagerende kunder med god kommunikation samt tæt relation og samarbejde. En aktiv kunde er defineret som en kunde, der

(1) Løbende bestiller genopfyldning af Humdakins produkter;

(2) er engageret og samarbejdende med Humdakin vedrørende kommunikation,

sociale medier og opdatering af hjemme-side/webshops;

(3) bestiller nyheder fra kollektionen hver sæson;

(4) bestiller for minimum 20.000 årligt.

Såfremt man som forhandler ikke lever op til ovenstående forventninger, forbeholder Humdakin sig retten til at deaktivere Kundens konto samt fjerne Kunden fra Humdakins forhandlerliste. Ligeledes gælder det, hvis vi ikke har modtaget en ordre inden for en periode 12 måneder.

 

BESTILLING OG ORDRER

Bestillinger kan foretages på mail og telefon, ved brug af Humdakins B2B shop eller via et agentur. Ved Kundens første bestilling oprettes Kunden automatisk med et log-in.

Ved modtagelse af en bestilling, fremsender vi snarest muligt en e-mail, som bekræfter, at vi har modtaget din bestilling. Bemærk at dette ikke betyder, at bestillingen er accepteret, idet bestillingen udgør et tilbud om køb af de valgte varer efter reglerne i disse Betingelser. Medmindre andet er aftalt, skal alle bestillinger afgives i hele kolli.

Alle bestillinger er underlagt vores ordrebekræftelse (herefter ”Ordre-bekræftelse”), som vi senest fremsender, når varerne er afsendt. En ordre (herefter ”Ordre”) er dermed først gældende, når vi har afsendt vores Ordrebekræftelse. Vi forbeholder os ret til at afvise enhver bestilling.

Alle bestillinger kan ændres eller annulleres frem til tidspunktet for afsendelse af Ordrebekræftelsen. Alle Ordre kan kun ændres eller annulleres med Humdakins samtykke.

En Ordre omfatter kun de varer, hvis forsendelse vi har bekræftet i Ordrebekræftelsen. Humdakin er ikke forpligtet til at levere andre varer, der kan have været en del af din bestilling, før bestillingen er bekræftet i en separat ordrebekræftelse.

Kunden opfordres til at kontrollere alle ordrebekræftelser grundigt ved modtagelse.

 

LEVERING OG FORSENDELSE

Medmindre andet særskilt er aftalt, arrangerer Humdakin forsendelse af varerne til leveringsadresse som angivet i Ordrebekræftelsen. Alle udgifter til forsendelse, herunder udgifter til en eventuel forsikring, afholdes af Kunden, medmindre andet er aftalt.

Leveringstider angivet eller accepteret i Ordrebekræftelsen er omtrentlige.

Levering anses for sket – og risiciene for varernes hændelige undergang overdraget til Kunden – når Humdakin overdrager varerne til en selvstændig transportør.

Humdakin vil pakke varerne på en måde, der er egnet til at beskytte varerne under transport, og hver pakke vil blive mærket med relevante etiketter. Kunden opfordres altid til at undersøge modtagne varer ved levering.

Hvis en Kunde ikke er i stand til eller ikke er villig til at acceptere levering af en Ordre på leveringstidspunktet, kan vi efter eget skøn opbevare varerne på Kundens bekostning og ansvar. I et sådant tilfælde anses varerne for at være leveret fra datoen for vores opbevaring.

Humdakin opkræver pris for levering samt håndteringsgebyr. Prisen for levering varierer af Ordrens omfang og vil sammen med håndteringsgebyr fremgå af faktura.

 

PRISER OG BETALING

Alle priser er angivet ekskl. dansk moms og udgifter til transport. Humdakin forbeholder sig ret til at ændre priser frem til tidspunktet for en Ordre. Prisændringerne kan gælde både indkøbspris og vejledende udsalgspris.

Humdakin er berettiget til at fremsende en faktura til Kunden på tidspunktet for Ordren. Alle betalinger forfalder 14 dage efter fakturerings-tidspunktet, jf. dog punkt 6.3 med mindre andet er aftalt.

For alle førstegangskøb skal Kunden betale lave en forudbetaling af den samlede ordresum før levering.

Alle varer forbliver i videst mulig udstrækning Humdakins ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, er Humdakin berettiget til renter i henhold til rentelovens regler. Derudover er Humdakin berettiget til midlertidigt at suspendere alle øvrige ordrer til Kunden, indtil Humdakin har modtaget betaling.

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning med krav, der stammer fra andre ordrer, ligesom Kunden ikke er berettiget til at udøve nogen tilbageholdelsesret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, mangler, klager eller andre krav mod Humdakin.

MARKEDSFØRINGSMATERIALE

Humdakin kan fra tid til anden offentliggøre forskelligt billedmateriale og brochuremateriale vedrørende Humdakin og Humdakins varer (”herefter Markedsføringsmateriale”).

Humdakin ejer samtlige ejendoms- og ophavsrettigheder til Markedsføringsmateriale, herunder til Humdakins varemærke, forretningskendetegn og andre immaterielle rettigheder, som Humdakin stiller til rådighed for Kunden.

Humdakin tildeler til Kunden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig brugsret til Markedsføringsmaterialet til brug for Kundens markedsføring og videresalg af Humdakins varer. Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at ændre Markedsføringsmaterialet, herunder fjerne Humdakins varemærke eller andre forretningskende-tegn fra Markedsføringsmaterialet, uden Humdakins forudgående skriftlige samtykke.

 

MANGLER

Alle varer leveres i henhold til varedeklarationen uden yderligere garantier og anprisninger af nogen art, herunder for garanti for salgbarhed, egnethed eller holdbarhed.

Hvis Kunden konstaterer en mangel ved en Ordre eller en vare, skal Kunden straks fremsende en skriftlig reklamation til Humdakin, hvori Kunden fremsender dokumentation for manglen. Humdakin vil indenfor rimelighed efter modtagelsen af Kundens reklamation påbegynde behandlingen heraf. I tilfælde af en mangel vil Humdakin efter eget valg afhjælpe manglen, foretage omlevering eller udstede en kreditnota til Kunden svarende til den forholdsmæssige andel af manglens værdi. Dette er Humdakins eneste ansvar overfor Kunden i tilfælde af en mangel.

HUMDAKINS ANSVAR OG BEGRÆNSNING HERAF

Humdakins ansvar overfor Kunden i relation til skader forvoldt af produktet (produktansvar) er i alle henseender begrænset til reglerne efter præceptiv lovgivning.

Humdakin er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor for Kunden for Kundens eventuelle indirekte tab eller følgeskader af nogen art, ligesom Humdakin under ingen omstændigheder er ansvarlig for tab af fortjeneste, indtægter, goodwill eller tab af kontrakter, der måtte udspringe af eller i forbindelse med en Ordre eller Kundens brug af Humdakins varer. Humdakins samlede erstatningsansvar for skader, der udspringer af eller i forbindelse med en Ordre eller Kundens brug af Humdakins varer, herunder Kundens ret til forholdsmæssigt afslag, er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til den pris, som Kunden har betalt til Humdakin under den Ordre, som kravet udspringer fra.


FORCE MAJEURE (BEGIVENHEDER UDEN FOR HUMDAKINS KONTROL)

Force Majeure betyder alle begivenheder, som vi ikke har kontrol over eller kunne have forudsæt på tidspunktet for Ordren, såsom, men ikke begrænset til, strejker, lockouts eller andre faglige aktioner foretaget af tredjemand, civile uroligheder, ulydighed og oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om denne er erklæret eller ej), brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, landsænkning, epidemi, pandemi eller andre naturkatastrofer og de tilhørende konsekvenser i form af karantæne eller forbud fra myndighederne samt indvirkning på infrastrukturen, hvad enten sådanne begivenheder berører Humdakin eller Humdakins leverandører.

Hvis der opstår en begivenhed uden for vores kontrol, som påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til en Ordre:

(1) vil vi kontakte Kunden, så hurtigt som det med rimelighed er muligt, for at

meddele dette og

(2) vores forpligtelser i henhold til Ordren og disse Betingelserne stilles

midlertidigt i bero indtil ophøret af begivenheden uden for vores kontrol.

Hvis en Ordre, der er omfattet af en begivenhed uden for vores kontrol, ikke er leveret indenfor en periode på 90 dage fra tidspunktet for levering, er både Humdakin og Kunden berettiget til at annullere Ordren uden yderligere ansvar overfor den anden part.

 

OVERDRAGELSE OG FRAFALDELSE AF RETTIGHEDER

Humdakin må overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til en Ordre og disse Betingelser til tredjemand. Kunden må kun med Humdakins forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til en Ordre og disse Betingelser til tredjemand.

Humdakins undladelse af at håndhæve eller gøre brug af nogen bestemmelse eller rettighed, der opstår som følge af en Ordre eller disse Betingelser, skal ikke anses som en opgivelse af en sådan bestemmelse eller rettighed, og har på ingen måde betydning for Humdakins ret til at håndhæve eller gøre brug heraf på et senere tidspunkt.

VIDERESALG TIL 3. PART

Det er forbudt at sælge Humdakins produkter videre til 3. parts hjemmesider. Hos Humdakin går vi meget op i brandværdien samt at vi er eksponeret hos de bedste forhandlere. Derfor går Humdakin meget op i hvilke forhandlere, vi arbejder sammen med, og hvor vores produkter sælges.

Skulle vi opdage aktivitet på nedenstående side, vil din konto blive deaktiveret og vi forbeholder os retten til at tilbage holde dine ordre, indtil varerne er fjernet, samt mulig opsigelse af samarbejdet.

Ved 3. part menes der virksomheder såsom Etsy, Amazon, AliExpress, ebay, Carrefour, taobao.co, CDON blandt flere.

 

LOVVALG OG TVISTELØSNING

Disse Betingelser og enhver Ordre er underlagt dansk rets materielle regler

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse Betingelser eller enhver

Ordre, herunder tvister vedrørende Betingelsernes eksistens eller gyldighed,

skal afgøres ved Retten i Aarhus i første instans.

For internationale ordrer gælder følgende begrænsninger:

(1) Dansk rets internationale lovvalgsregler finder ikke anvendelse.

(2) FN Konvention af 1980 om aftaler om internationale løsørekøb (”CISG”)

finder ikke anvendelse.

 

 

Offentliggjort den 20. februar 2022

Version 1.2